Singapur Matematiği

Burdasınız: Ana Sayfa /
19 Ocak 2018
Hata
  • JUser: :_load: 42 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.

Salı, 11 Ekim 2011 05:15

Nasıl Öğretilir ?

Singapur’da ilkokullarda uygulanan matematik programı az konu içerir. Konular uzmanlaşmak için öğretilir. Daha az konu daha derinlemesine öğretilir. Temel matematik kavramları öğretilerek matematiksel düşünme becerileri bu kavramlar üzerine oturtulur. Ünite sonundaki tekrarlara çok önem verilir. Bir konu öğrenilmeden diğerine geçiş gerçekleştirilmez. Singapur matematik öğretiminde 3 temel öğretim prensibi mevcuttur.

1. Öğretme öğrenme içindir; öğrenme anlama içindir; anlama ise akıl yürütme, uygulama ve son olarak da problem çözme içindir. Yani matematik öğterimi öğrencilerin öğrenmesini odak noktasına alan interaktif bir süreçtir. Bu süreçte öğretmenler öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlamak için bir dizi öğretim yaklaşımları kullanmak durumundadır. Öğrenciler öğrendikleri hakkında öğretmenlerine geri bildirimde bulunmalı, öğretmen de bu geri bildirimler sayesinde öğrenmeyi geliştirmek için kararlar almalı ve öğrenciye geri bildirimlerde bulunmalıdır.

2. Öğretim süreci, öğrencilerin ön bilgilerinin üzerine inşa edilmeli, öğrencilerin ilgi ve deneyimlerini dikkate almalı ve onları aktif ve etkileşimli bir öğrenme ortamı içine sokmalıdır.

Matematik hiyerarşik yapıdadır. Bir önceki konu öğrenilmeden temeller zayıf ve öğrenme yüzeysel olacaktır. Öğretmenin öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarının sürekli farkında olması gerekmektedir ki, onları harekete geçirecek, mücadele etmelerini ve gelişmelerini sağlayacak görevleri onlara verebilsin. Bu öğrencilerin aktif ve etkileşimli öğrenme durumlarına girebilmeleri için gereklidir.

3. Matematik öğretimi gerçek dünyayla bağlantılı olmalı, teknolojik araçlardan yararlanmalı, çağımızın gerekliliklerine önem vermelidir. Gerçek yaşam problemlerine dair uygulamalar içermelidir. Öğretmenler matematik kavramlarını öğretirken görselleştirme, benzetme ve sunumlar için teknolojik aletlerden yararlanmalıdırlar.

Salı, 11 Ekim 2011 05:15

Dönüşüm Programı Nedir ?

Mental Aritmetik Dönüşüm Programı:

Mental aritmetik dönüşüm programına 2012-2013 eğitm öğretim yılında bizden mental aritmetik hizmeti almış olan öğrenciler katılabilir. Dışarıdan bir öğrenci bu programa katılmak isterse öğrenciye mental aritmetik bilgi ve becerisini ölçen bir test uygulanır. Başarı sonucuna göre programa alınır veye red edilip başka programlarımıza yönlendirilir.

Dönüşüm programımızın içeriği:

1. Mental Aritmetik: Öğrenciler 7. Seviyeden çalışmalarına devam ederler. Haftada 1. Saat olarak mental aritmetik derslerine alınırlar.

2. Singapur matematiği: Singapur Matematiği kendi içerisinde 2 ayrı alana ayrılır ve yayınları ayrı ayrıdır. Bu programlar:

a. Singapur Matematiği Müfredat Programı: Bu programda aynı ülkemizdeki gibi müfredat konuları, Singapur Matematiği yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımına göre işlenir. Müfredat programında sınıf anlayışı yerine seviye anlayışı getirilmiştir. Yani her öğrenci kendi seviyesine göre programa başlayacaktır. Toplamda 6 seviye olup her seviye kendi içinde A ve B yayınlarına bölünmüştür. Her yayınında bir ödev, ev çalışma kitabı bulunmaktadır. Her kitap ortalama 80-90 sayfa aralığındadır.

b. Problem Çözme Programı: Singapur Matematiğini dünya matematik öğretimine getirdiği en önemli yenilik ve katkı problem çözme teknikleridir. Problemler matematiğin akıl yürütme bölümünü oluşturur ki ülkemizde en fazla zorlanılan bölüm de budur. Çünkü ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde problem çözme ezberi bir biçimde ele alınmakta, öğrenciler problemleri ezberi bir şekilde çözmeye çalışmakta ve problemi çözememekte, problem yaşamaktadır.

Problem çözme programı da 6 seviyeye bölünmüş olup her seviye kendi içerisinde A ve B olarak iki yayına ayrılacak ve her yayının ödev egsersiz kitabı olacaktır. Ayrıca her seviye için problem çözmeyi öğreniyorum adında problem çözme yöntem ve tekniklerini öğrenci seviyesine göre anlatan bir problem çözmeyi öğreniyorum kitabı olacaktır.

Pazar, 30 Ekim 2011 05:20

Singapur Matematiği Nedir ?

Singapur Matematiği siz ve çocuğunuz için tamamen yeni bir matematik anlayışıdır.Bu sistem Singapuru TIMMS ve PISA ölçümlerinde matematik alanında ilk 3 içerisindeki yerini almasını sağlamış ve ülkedeki matematik korkusunu ortadan kaldırmıştır. Singapur öğrencileri erken yaşlarda usta matematikçiler haline gelmişler, daha da iyisi bu çocuklar rahatlıkla matematiksel düşünebilen problem çözücüler olarak yetişmektedirler. Singapur Matematik programı matematik eğitiminde öğrenciyi problemin içerisine dahil ederek ilerler.Yönten hikayeler içinde matematik ve materyallerle anlatım tekniklerini kullanırken aynı zamanda problemleri oyunlaştırır ve akılda kalıcılığı ciddi oranda artırır.

Matematik eğitiminde kullanmış olduğu hikayeleştirmeler öğrencilerin hikayenin devamını merak etmelerini sağlarken, hikayenin devamına ulaşmaları için problemleri çözebilme gerekliliği sonucunu ortaya çıkartır.Problem çözümleri noktasında oluşturulmuş olan probleme özel materyaller yapılan işi eğlenceli hale getirirken, öğrencide maximum algı oluşumunuda gerçekleştirir.Singapur Matematiği birkaç anahtar strateji etrafında toplanır Sayılar arasında parça bütün ilişkisini düşünebilme 

Basamak değerini kavrama Dört işlem yapmayı kolaylaştırmayı sağlayan sayıları parçalara ayırma Problem çözümlerine Singapur Matematiği ile yaklaşıldığında, birşeyler çarpıcı halde değişir.Bu da kelimlerle ifade edilen problem durumunun bloklar kullanılarak görselleştirilmesini sağlayan model çizmeye bağlı olarak gelişir.Bu yöntemle öğrenciler problemin ne söylediğini görselleştirmeyi öğrenirler, böylelikle problemi anlamış ve nasıl çözeceklerininyolunu bulmuş olurlar.Singapur Matematik programı öğrencilerin günlük hayatta kullandıkları matematiksel kavramları öğrenmelerini süreç becerilerini geliştirmeyi ve öğrencilerin problemiformule etme, uygulama ve çözme becerilerini geliştirmelerini amaçlar.Singapur Matematiğinde ilkokul seviyesinde uygulanan matematik programı az konu içerir fakatdaha derinlemesine işler.Anahtar matematik kavramları öğretilir ve çeşitli matematiksel düşünceler bu kavramların üzerine oturtulur.

Pazar, 11 Eylül 2011 05:19

Ders Kitapları ve Özellikleri

DERS KİTAPLARININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

* Ders kitapları ince ve hafiftir.

* Bir yılda 13-14 konu derinlemesine işlenir. Az konu çok pratik anlayışı hakimdir.

* Önemli matematiksel ifadeleri vurgulamak için basit karikatür çizimleri kullanılarak kitaplar çocuk dostu hale getirilmiştir.

* En önemli şeylerden biri de karmaşık problemlerin çözülmesinde çok etkili bir yöntem olan “bar modelleri” diye adlandırılan resimli diyagramların kullanılmasıdır.

* Kitaplarda daha az konu başlığı olduğu için öğrenciler bir konu üzerinde daha fazla vakit geçirme ve uzmanlaşma imkanı bulurlar.

* Ağır kitaplarla ders işleyen öğrenciler sadece soyut rakamlarla işlem yapabilirken, bu kitaplar öğrencilerin somut materyallerle, görsellerle ve en son soyut rakamlarla işlem yapmalarına fırsat vermektedir.

YAYINLAR NASIL HAZIRLANMIŞTIR? YAPISI NEDİR?

* Yayınlar oluşturulmadan önce Singapur ve Türkiye matematik programları incelenmiştir.

* Singapur’da kullanılan matematik kitapları incelenmiştir.

* Her seviyede 2 ders ve 2 çalışma kitabından oluşan 6 seviyeli matematik kitap seti

* Her seviyede 2 ders ve 2 çalışma kitabından oluşan 6 seviyeli problem çözme kitap seti

* Her seviyede 1 ders ve 1 çalışma kitabından oluşan 3 seviyeli “Problem çözmeye başlıyorum” kitap seti geliştirilmiştir.

Salı, 11 Ekim 2011 05:17

Temelleri Neye Dayanır ?

Singapur Matematiği’nin temelleri Jerome Bruner’in eğitim anlayışına dayanmaktadır. Bruner'in çalışmaları bebeklik, okul öncesi, okul çağı ve erişkinlik üzerinde yoğunlaşmıştır. Bruner'in teorik yaklaşımı Piaget'nin teorisin den farklılıklar göstermekle beraber gelişimin formulasyonunda farklı bakış açısı getirmesi itibariyle incelenmeye değer bir yaklaşımdır. Her iki bilim adamının bildirdiği, hem fikir olduğu temel, ortak yaklaşım insan gelişiminin bir seri ilerleyici ve her biri nitelik itibariyle diğerinden farklı safhalardan oluştuğu prensibidir.

Bruner insan gelişimini incelerken üç aşamadan söz eder. Bunlar Hareket Dönemi, İmgeleme Dönemi ve Sembolik Dönem'dir.

a- Hareket Dönemi

Bu dönemde bebeğin dünya hakkında bilgilenmesi aşina olduğu nesnelerle tekrarlayıcı motor faaliyetleri sayesinde gerçekleşir. Bakma, yönelme, avuçlama, yakalama gibi davranma biçimleri bilgi kazanmada temel işlemlerdir. Bu işlemler esnasında bebek çevresini nesnelleştirerek ilişkilendirir.

Bruner'e göre en temel bilgilenme süreci, bebeğin çevresindeki nesnelere yoğunlaşarak bakması sayesinde gerçekleşir. Bebekler göz hareketleri ve bakışlarını sabitleştirerek çevrelerindeki dünya hakkında temel bilgileri kazanırlar. Bebek motor yeteneğini gelişmesiyle nesneleri yakalamaya başlar. Yakalama davranışı algı sürecinde zenginleşmeye neden olur. Bu noktada bebek görsel algı sayesinde şekil farkını; aynı zamanda yakalama davranışı ile de mesafe farkını bütünleştirir. Görme ve dokunma yoluyla gelen girdiler eşgüdümle bütünleşir ve bebeğin bilgi kazanmasında zenginleşme sağlar.

b- İmgeleme Dönemi

Bu dönemde çocuk gittikçe hayal gücünü daha fazla kullanmakta dır. Çocuk dünyasını nesnel olarak temsil edebilme kapasitesi kazanmış tır. Bu nedenle çevresini değerlendirip, yaşarken çocuk doğrudan fiziki temasa daha az bağımlı kalır, hayal gücünü kullanabilir duruma gelmiş- tir. Bu ikinci safha, birincisinden daha gelişmiş bir aşamadır ve bu noktada çocuk, artık nesneleri belirli somut özelliklerine göre sınıflandırabilir.

c- Sembolik Dönem

Bu dönem de kişi dünyayı en üst düzeyde temsil edebilme yeteneğini kazanmıştır. Sembolleri oluşturur veya semboller aracılığı ile düşünce gerçekleşir. Sembolik dönemde çocuğun konuşma becerisinde önemli değişiklikler olur. Bruner'e göre dil alt dönemlerden bağımsız işlemekle birlikte, hareket ve imgeleme dönemlerinde oluşmuş olan olaylarla ilişkili sembolik dönemin bir sistemidir. Bu noktada Bruner ile Piaget'in görüşleri farklıdır. Piaget'ye göre sembolik düşünce dil gelişiminin ön koşuludur. Dil, bilgi ve soyutlamanın ifadesi için bir vesiledir. Oysa Bruner'e göre dil bir soyutlama sürecidir. Bu dönem, soyutlama yapabilme yeteneğinin geliştiği dönemdir. Kişinin nasıl düşündüğü erken dönemlerdeki Hareket ve İmgeleme dönemlerinin deneyimleriyle belirlenir.

Buradan yola çıkarak Singapur Matematiği; somuttan görsele, görselden soyuta doğru bir yol izlemektedir.

Salı, 11 Ekim 2011 05:15

Programın Amacı Nedir ?

Singapur İlkokul Matematik Programı;

  • Günlük yaşamlarını sürdürebilecek ve bir üst matematik öğreniminde kullanacakları temel matematik kavramlarının öğrenilmesini,

  • Problem çözme yoluyla öğrencilerin düşünme, akıl yürütme, iletişim, uygulama ve üstbilişsel becerilerinin geliştirilmesini,

  • Matematiğe karşı ilgi ve özgüvenin geliştirilmesini amaçlar.